Prefabricats de ciments

Disposem dels productes i peces específiques per a vivendes, obra industrial, obra agrícola-ramadera, obra pública, urbanitzacions, etc.

Els elements prefabricats de ciment per a aquestes obres són molts i variats, disposem per a cada cas dels elements específics per obtenir el millor resultat d’obra.

Alguns dels elements més destacats són:

Forjats, Biguetes, Bovedilles, Plaques alveolars, Prelloses, Jàsseres semi-prefabricades, Complements, Pilars, Corretges, Bigues de cantell constant, Bigues de cantell variable, Canals, Plaques tallafocs, Tancaments, Jàsseres per a forjat, Plaques alveolars, Plaques TT, Cobertes i paraments metàl·lics, Terratzos, Paviments, etc.